KEMOTERAPIJA I dio

OPĆENITO O KEMOTERAPIJI

Kemoterapija je liječenje raka kemijskim sredstvima koja uništavaju zloćudne stanice. Ti se lijekovi često nazivaju citostatici, citotoksični, antitumorski ili antineoplastični lijekovi. Naziv kemoterapija rabi se jer se tim liječenjem rast zloćudne stanice kontrolira kemijskim putem. Osnivač je kemoterapije njemački istraživač Paul Erlich (1854.-1915.), koji je primijenio kemijska sredstva u liječenju zaraznih bolesti (salvarasan u liječenju sifilisa). Prvo moderno kemoterapijsko sredstvo u liječenju tumora bio je bojni otrov dušični plikavac, primijenjen 1943. godine u liječenju Hodgkinove bolesti. Posljednjih desetljeća više od 50 vrsta citostatika koristi se u liječenju preko 200 različitih zloćudnih tumora.

Oblici kemoterapije

Adjuvantna terapija -oblik sistematskog liječenja nakon lokalnog (koji je najčešće kirurška operacija), a cilj je iskorijeniti mikrometastatska žarišta bolesti.
Neoadjuvantna terapija - ili primarna kemoterapija, kojom se nastoji postići smanjenje tumorske mase, kako bi kirurški zahvat bio manji, ili uopće mogući.
Palijativna terapija- njezin je cilj produljenje života, odnosno smanjenje simptoma bolesti. Nastoji se postići potpuna ili djelomična remisija bolesti (nestanak bolesti ili značajno smanjenje tumorske mase) i obično se primjenjuje dok god postoji terapijski odgovor.

Vrste kemoterapijskih lijekova

Prema mehanizmu djelovanja i kemijskom sastavu, citostatike dijelimo u slijedeće skupine:

  1.  Alkilirajuća sredstva – ovi spojevi imaju jednu ili dvije alkalne grupe koje stvaraju kovalentne veze s DNA to rezultira inhibicijom ili netočnom reprodukcijom DNA, što u konačnici uzrokuje mutaciju ili staničnu smrt . Prvi alkilirajući agens, sumporni iperit, sintetiziran je u 19. stoljeću, a kao kemijsko oružje je primijenjen u Prvom svjetskom ratu. U razdoblju između dva svjetska rata sintetiziran je dušikov iperit koji se prvi put klinički primjenjuje 1942. godine i ta se godina smatra početkom razvoja moderne kemoterapije. Grupe alkilirajućih sredstava su:

    a) dušični iperiti - ciklofosfamid, ifosfamid, mekloretamin, melfalan, klorambucil,
    b) etilenimini i metilmelamini - tiotepa,
   c) alkilsulfonati - busulfan,
   d) derivati nitrozoureje - karmustin, lomustin, semustin, streptozocin,
   e) triazeni - dakarbazin i
   f) kompleksi platine - cisplatin, karboplatin te prokarbazin.

 2.    Protumetaboliti ili antimetaboliti – tvore skupinu citostatika koji  strukturno ili fiziološki nalikuju produktima staničnih procesa te su kao lažni građevni blokovi uključeni u dijeljenje stanice. Tako sprječavaju rast tumorskih stanica i uzrokuju njihovo nepovratno oštećenje što rezultira staničnom smrću. Podskupine ove vrste lijekova su:

   a) analozi folne kiseline – metotreksat,
   b) analozi pirimidina - 5-fluorouracil, 5-fluorodeoksiuridin, citarabin,
   c) analozi purina - merkaptopurin, tiogvanin, pentostatin, kladribin.

 3) Protutumorski antibiotici imaju različite mehanizme djelovanja: neki, primjerice, se vežu na genetski materijal i sprječavaju kopiranje stanica, drugi uzrokuju pucanje lanaca u DNA i time dovode do smrti stanica. Neki pak se veže na stanične membrane i čine ih propusnima, tako da smetaju metabolizam stanica. Najvažniji predstavnici ove grupe su antraciklini (doksorubicin, epirubicin), lijekovi koji potječu iz različitih sojeva gljivice Streptomyces, danas najučinkovitiji lijek protiv raka. U protutumorske antibiotike također ubrajamo bleomicin i mitomicini.

 4.   Sredstva biljnog podrijetla

   a) Inhibitori mitoze- su izvedeni iz prirodnih tvari, a djeluju na mikrotubule – mikrocjevčice koje su dio staničnog skeleta, a uloga im je prijenos tvari unutar stanice. Ova vrsta lijekova se dijeli u dvije grupe;
    i) Vinka-alkaloidi – dobivamo ih iz zimzelenih biljaka. Citotoksični učinak ostvaruju vezivanjem s tubulinom, proteinom koji je osnovna komponenta mikrotubula. To dovodi do otapanja mikrotubula, i na kraju do smrti stanice. Predstavnici su vinkristin, vinblastinom i vinorelbinom.
    ii) Taksani – dobivamo ih iz kore tise, biljke iz porodice Taxaceae. Uzrokuju povećano formiranje i stabilizaciju mikrotubula, što inhibira njihovu funkciju. Predstavnici ove skupine su docetaksel i paklitaksel.

   b) Inhibitori topoizomeraze – su izvedeni iz otrovnih biljaka, a blokiraju enzime koji sudjeluju u popravljanju oštečene DNA. Dijelimo ih na osnovi enzima koje inhibiraju na;
    i) inhibitore topoizomeraze I: irinotekan, topotekan i
    ii) inhibitore topoizomeraze II: etopozid, etopozidfosfat.

IZVORI:
1. Klinička onkologija, E. Vrdoljak, M. Šamija, Z. Kusić, M. Petković, D. Gugić, Z. Krajina, Medicinska naklada, Zagreb
2. Edukativna knjižica – Oboljela žena, Udruga „Sve za nju“